4 Eylül 2013 Çarşamba

İller Bankası Sözleşmeli Uzman Yardımcısı Alacak!

İller Bankası Sözleşmeli Uzman Yardımcısı Alacak!

İller Bankası yapacağı olan alımda farklı yerlerden mezun olmuş toplamda 110 sözleşmeli uzman yardımcısı alacağını duyurdu. Birçok farklı bölüm bunlar inşaat, elektrik bilgisayar ve çok daha fazla sayıda bölüm. Tüm bilgiler ilandadır.
1. GENEL
Bankaya giriş sınavı ile Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak
üzere Uzman Yardımcısı ve Teknik Uzman Yardımcısı alınacaktır.
2. GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI
Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gereklidir:
a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının
· Uzman Yardımcılığı için;
İşletme,Hukuk
· Teknik Uzman Yardımcılığı için;
İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Mimarlık, Şehir Plancılığı, Bilgisayar
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu
alanlarda denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı fakültelerden birini
bitirmiş olmak,
c) 01.01.2013 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
ç) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da
affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
f) Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,
g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,
ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
h) Banka tarafından daha önce açılan giriş sınavlarına bir defadan fazla girmemiş olmak,
ı) Bankaya alınacak Uzman Yardımcıları ve Teknik Uzman Yardımcılarının öğrenim dalları itibariyle
dağılımı aşağıdaki şekildedir:
Yurt İçi Hizmet Birimlerine atanacak adayların atandıkları yerde en az üç yıl süreyle çalışmaları
zorunludur.
Buna göre; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2012 ve 2013
yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Uzman Yardımcısı olarak istihdam
edileceklerden İşletme mezunları için KPSS29, Hukuk mezunları için KPSS79, Teknik Uzman
Yardımcısı olarak istihdam edileceklerde ise KPSS1 puan türlerinden yetmiş (70) ve üzeri puan
almak kaydıyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ayrılan kontenjanın beş (5)
katı aday arasına girmek, (Öğrenim dalları itibariyle Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden en son
adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır.)
i)İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinin birinden ilan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde
YDS-KPDS-ÜDS’den 50 puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
bulunan belgeye sahip olmak veya ÖSYM tarafından 2012 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavının (KPSS) yabancı dil test sınavından en az 30 doğru cevap sayısına sahip olmak.
3. BAŞVURULAR
a) Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu’nu 02.09.2013–17.09.2013 tarihleri arasında
Bankanın web sayfasından ( www.ilbank.gov.tr ) doldurup JPEG formatındaki fotoğraflarını da
ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir.
b) Adaylar müracaatlarını gerçekleştirdikten sonra aynı sitede yer alan “Başvuru Kontrol” bağlantısını
kullanarak başvurularının Banka tarafından onaylanıp onaylanmadığını kontrol edeceklerdir.
c) Adaylar giriş yaptıkları İş Talep Formunun çıktısını alıp imzalayarak 4.maddede belirtilen başvuru
belgeleriyle birlikte İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim edecekler veya “İller Bankası A.Ş.
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Ziraat Mahallesi 657.Sokak No:14 06110
Altındağ/ANKARA” adresine posta ile (iadeli taahhütlü) göndereceklerdir.
ç)17.09.2013 Salı günü mesai saati bitiminden (Saat 17:30) sonra yapılacak başvurular dikkate
alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurularda, başvuru için istenilen belgelerin İnsan Kaynakları
Dairesi Başkanlığına son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması gereklidir. Postadaki
gecikmeler kabul edilmez.
Sınava katılmaya hak kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesi
olmayan adaylar ile bu belgelerde kazıntı, silinti ve bunun gibi tahrifatlar tespit edilen adaylar sınava
katılamazlar.
İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve
atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep
edemezler.
Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
d) Adaylar Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinden sadece birisi için başvuruda
bulunabilecek olup, İş Talep Formunu kaydettiği andan itibaren hiçbir değişiklik
yapamayacaklardır.
e) Bankaca yapılan değerlendirme sonucu aranan şartları taşıyan adaylardan, en yüksek KPSS
puanını alandan başlayarak Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimleri için alınacak olan ve ayrı ayrı
belirtilen sayının beş (5) katı kadar aday giriş sınavına alınmak üzere Bankanın web sayfasında ilan
edilir.
4. BAŞVURU BELGELERİ
Giriş sınavına başvuru, Bankanın web sayfasında doldurulan İş Talep Formunun çıktısı ve aşağıda
istenilen;
a) Nüfus cüzdanının fotokopisi
b) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi, eğitimini yurtdışında tamamlamış
olanlar için diploma denkliğinin Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir
belgenin fotokopisi, bu ilanda yer alan bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan
mezun olanlar da denklik belgesinin fotokopisini teslim etmek zorundadır.
c) KPSS sonuç belgesi ile 2 nci maddenin (i) bendinde belirtilen asgari yabancı dil düzeyini gösterir
belge
ç) Son 6 ay içinde çekilmiş bir (1) adet vesikalık fotoğraf
ile birlikte yapılır.
5. SINAV TARİHİ VE YERİ
a) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar 30.09.2013 – 04.10.2013 tarihleri arasında “Sınav
Giriş Belgesi”ni “gazisem.gazi.edu.tr” adresinden alacaktır.
Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. Adaylar sınavda, sınav giriş belgesi ile
birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden birini ibraz etmek
zorundadırlar.
b) Yazılı sınav 05.10.2013 tarihinde Ankara/Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi dersliklerinde
yapılacak olup, ayrıca sınav yeri Sınav Giriş Belgesinde de belirtilecek ve Banka web sayfasında
yayınlanacaktır.
c) Sözlü sınav Ziraat Mahallesi 657.Sokak No.14 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacak olup, sözlü
sınav tarihi yazılı sınav sonuçları ile birlikte Banka web sayfasında ilan edilecektir
6. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Sınav, yazılı (test) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.
Yazılı sınavda adaylara başvurdukları öğrenim dalları ile ilgili temel bilgiler ve mesleki sorular
sorulacaktır. Yazılı sınav yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az yetmiş (70) puan
alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavı kazananlar Bankanın web sayfasında yayınlanacaktır.
Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar, sözlü sınava katılamazlar.
Sözlü sınavda adayların; mesleki konulara hâkimiyeti ile kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti,
muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi özellikleri değerlendirilir.
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak
gerekir.
7. KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI
Yazılı ve sözlü sınav notunun toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilen puan esas alınarak, her bir
alan için en yüksek puandan başlanarak Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimleri itibariyle başarı
sıralaması yapılır. Ancak yapılan sıralama sonunda eşitlik olması halinde sırasıyla yazılı notu yüksek

olana, yabancı dil puanı yüksek olana ve mezuniyet sonrası eğitim durumu yüksek olana öncelik
verilir. Eşitliğin bozulmaması halinde adaylar arasında kura çekilir.
Sınavda başarılı olanların isimleri, başarı sıralamasına göre, her bir alan için öngörülen sayıda asil
aday ve asil adayın yarısı kadar yedek aday ile atama için gerekli belgeler Bankanın web sayfasında
ilan edilir.
Yapılan sınav sonucunda, Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimleri için belirlenen sayıdan
daha az sayıda adayın sınavı kazanması durumunda, sınav kurulu kararı ile aradaki eksiklik
aynı branştan olmak kaydıyla istemleri halinde sınavı kazanan diğer adaylardan tamamlanabilir.
Giriş sınavını kazanan uzman yardımcısı ve teknik uzman yardımcısı adaylarının atanmaları için,
sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 15 günlük süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi
Başkanlığına atama için gerekli belgeler ile birlikte başvurmaları gereklidir. 15 günlük süre içinde
geçerli bir mazereti olmaksızın başvuruda bulunmayanların atama işlemi yapılmaz. Ancak bu süre,
adayın belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olması ve mazeretin Bankaca kabul edilmesi halinde 15
gün daha uzatılabilir. Bu durumda, süresinde başvurmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılır.
8. BİLGİ
Bu ilanda hüküm bulunmayan hallerde “İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetmeliği” ve “İller
Bankası A.Ş. Teknik Uzman Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavları İle Teknik
Uzmanlığa ve Uzmanlığa Atanma, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliği”
hükümleri uygulanır.vghj
Adaylar sınav sırasında hesap makinesi kullanabilir. Ancak üzerinde program yapılmasına,
saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren hesap makineleri ile databank gibi özel donanımlar
kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır.
Sınavda başarılı olan adaylar Bankada; 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel
olarak istihdam edilecektir.
Sınavla ilgili her türlü bilgi, Bankanın web sayfası (www.ilbank.gov.tr) ve 0.312.303 33 11 –
12 numaralı telefondan edinilebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder