16 Eylül 2013 Pazartesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Birliği Personel Eleman Alımı

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Birliği Personel Eleman Alımı


iye İhracatçılar Birliği tarafından personel eleman alımı yapılacaktır.  Türkiye İhracatçılar Birliği Meclis Genel Sekreterliği için uzman yardımcısı kadrosuna atanmak üzere gerçekleştirilecek sınavla personel alınacaktır. Yayınlanan kamu iş ilanı ve başvuru koşulları aşağıdaki gibidir.

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU
1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği’ne Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanmak üzere sınavla 1(bir) personel alınacaktır.
2- Sınava Katılma Şartları
Sınava girecek adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.
c) 18 yaşını bitirmiş olmak,
d) Dört yıllık eğitim veren üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden yüksek lisans derecesi olmak.
e) 01.01.2013 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
h) Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
i) TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
j) İngilizce yabancı dil bilgisi için, ÖSYM tarafından yapılan 07-08 Temmuz 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda Yabancı Dil Testinden en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya 2011-2012-2013 yıllarına ait Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS) veya Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS) en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından en az 70 puana karşılık gelen ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer olan asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)
k) 7–8 Temmuz 2012 ve 6–7 Temmuz 2013 Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıdaki tabloda belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak,
BÖLÜMÜÖĞRENİM SÜRESİPUAN TÜRÜALINACAK PERSONEL SAYISI
HUKUK4 YILKPSS P361 Uzman Yardımcısı
ULUSLARARASI İLİŞKİLER4 YILKPSS P361 Uzman Yardımcısı
3- Başvurular istenilen KPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, her puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden sadece birine başvurabilir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz.
4- İstenilen Belgeler
1. Genel sekreterlikten talep edilecek iş talep formu,
2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı
3. İki adet vesikalık fotoğraf,
4. Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi
5. KPSS Sonuç Belgesi
6. Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge fotokopisi
Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.
1. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya kurumca onaylı örneği
3. Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
4. Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olamadığına dair yazılı beyanı,
5. Dört adet vesikalık fotoğraf,
6. Kendi el yazısıyla yazılmış kısa özgeçmişi,
7. Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
8. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi,
9. KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
10. Yabancı Dil Belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.
5- Başvuru Adresi
Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Türkiye İhracatçılar Meclisi adresine en geç 25 Eylül 2013 tarihi saat 17.00’a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.
6- Sözlü Sınav
Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 27 Eylül 2013 tarihinden itibarenMeclisimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.
7- Nihai Değerlendirme
Sözlü sınav sonucunda tespit edilen notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle adayların sınav nihai başarı dereceleri tespit edilerek ilanda ilgili Genel Sekreterlik ve ilgili Bölüm için alınması öngörülen kadro sayısı kadar ilk sırayı alan adaylar sınavı kazanmış olacaklardır.
Sınav sonuçları, Genel Sekreterlik internet adresinden duyurulacak, ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
8- Kimlik Belgesi
Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRESTELEFONWEB ADRESİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat:9
Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL0(212) 454 04 90www.tim.org.tr

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU
Ana Sayfa » AİB Gündem
1- Antalya İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği’ne sınavla 2 Adet Uzman Yardımcısı alınacaktır.
2- Sınava Katılma Şartları
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
c) 18 yaşını bitirmiş olmak,
ç) 01.01.2013 itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,
d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
f) Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
g) TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları işyerinden, 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,
ı) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin kamu yönetimi, uluslararası ticaret, uluslararası ilişkiler, bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun veya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla yukarıda belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesine sahip olmak.
i) 07-08 Temmuz 2012 ve 06-07 Temmuz 2013 Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıda belirtilen puan türlerinde en az 70ve yukarı puan almış olmak,
j) 07-08 Temmuz 2012 ve 06-07 Temmuz 2013 Kamu Personeli Seçme sınavında İngilizce Yabancı Dil Testinden en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav’ından (KPDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ya da üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) son üç yıl içerisinde (2011-2013) en az 70 ve yukarı puan almış olmak ya da uluslararası kabul gören dil sınavlarından en az 70 ve yukarı puana Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer olan asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)
AİB UZMAN YARDIMCISI KADROSUNA ALINACAK PERSONEL
BÖLÜMÜÖĞRENİM DURUMUPUAN TÜRÜALINACAK PERSONEL SAYISI
İŞLETME, HUKUK, KAMU YÖNETİMİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER, MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİ, ULUSLAR ARASI TİCARET BÖLÜMLERİ4 YIL(KPSS P117)2
3- Başvurular istenilen KPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, her puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden sadece birine başvurabilir.
4- İstenilen Belgeler
1. Genel Sekreterlikten talep edilecek iş talep formu,
2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,
3. İki adet vesikalık fotoğraf,
4. Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi
5. KPSS Sonuç Belgesi
6. Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge fotokopisi
Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.
1. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya kurumca onaylı örneği
3. Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
4. Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olamadığına dair yazılı beyanı,
5. Dört adet vesikalık fotoğraf,
6. Kendi el yazısıyla yazılmış kısa özgeçmişi,
7. Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
8. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi,
9. KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
10. Yabancı Dil Belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.
5- Başvuru Adresi
Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Antalya İhracatçılar Birliği adresine en geç 25 Eylül 2013 tarihi saat 17.00′a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.
6- Sözlü Sınav
Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 27 Eylül 2013 tarihinden itibaren Genel Sekreterliğimizin internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.
7- Nihai Değerlendirme
Sözlü sınav sonucunda tespit edilen notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle adayların sınav nihai başarı dereceleri tespit edilerek ilanda ilgili Genel Sekreterlik ve ilgili Bölüm için alınması öngörülen kadro sayısı kadar ilk sırayı alan adaylar sınavı kazanmış olacaklardır.
Sınav sonuçları, Genel Sekreterlik internet adresinden duyurulacak, ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
8- Kimlik Belgesi
Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRESTELEFONWEB SAYFASI
ADRESİ
Antalya İhracatçılar Birliği (AİB)Aspendos Bulvarı No:221
Muratpaşa ANTALYA0(242) 311 80 00http://www.aib.gov.tr

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
PERSONEL ALIMI DUYURUSU
1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne (İMMİB) 1 (Bir) Uzman Yardımcısı ve 9 (Dokuz) İdari Memur olmak üzere sözlü sınavla toplam 10 (On) personel alınacaktır.
2- Sınava Katılma Şartları
Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.
c) 18 yaşını bitirmiş olmak,
d) Üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun ya da sınav tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olmak,
e) 01.01.2013 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1978 ve daha sonra doğanlar),
f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
h) Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak,
i) TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
j) Uzman Yardımcısı kadrosuna başvurmak için, ÖSYM tarafından yapılan 07-08 Temmuz 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) İngilizce Yabancı Dil Testinden en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya son üç yıl içinde (2011-2013) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS) en az 70 ve yukarı puan almış olmak ya da uluslararası kabul gören dil sınavlarından en az 70 ve yukarı puana Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer olan asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)
k) 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıda belirtilen puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,
UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI
MEZUN OLUNAN BÖLÜM ADIÖĞRENİM DURUMUPUAN TÜRÜPERSONEL SAYISIGÖREV YAPACAĞI ŞUBE
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ4 YILKPSS P41METALLER SEKTÖRÜ
İDARİ MEMUR KADROSU İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI
MEZUN OLUNAN BÖLÜM ADIÖĞRENİM DURUMUPUAN TÜRÜPERSONEL SAYISIGÖREV YAPACAĞI ŞUBE
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ4 YILKPSS P44KİMYA SEKTÖRÜ
İŞLETME4 YILKPSS P292ÇELİK SEKTÖRÜ
1MADEN SEKTÖRÜ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ4 YILKPSS P11METALLER SEKTÖRÜ
ENDÜSTRİYEL TASARIM, ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI, TOPLUMSAL VE SİYASAL BİLİMLER4 YILKPSS P1081
3- Başvurular, istenilen KPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, her puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday, yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden sadece birine başvurabilir.
4- Başvuruda İstenilen Belgeler
a) Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.immib.org.tr) temin edilecek İş Talep Formu,
b) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,
c) İki adet vesikalık fotoğraf,
ç) Öğrenim diploması veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,
d) KPSS Sınav Sonuç Belgesinin fotokopisi,
e) Yabancı dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belgenin fotokopisi,
5- Başvuru Adresi
Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine en geç 25 Eylül 2013 tarihi saat 17.00′a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.
Adaylar Genel Sekreterliğimizde sadece 1(bir) kadroda görev almak için başvuruda bulunabilecekler; birden fazla kadroya başvuru yapan adayların hiçbir başvurusu işleme konulmayacak, sehven işleme konulsa ve sınavı kazansalar dahi sınavları sonradan iptal edilecektir.
6- Sözlü Sınav
Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 27 Eylül 2013 tarihinden itibaren Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.
Maden Sektörü Şubesi’ne alınacak personel için üstte bahsedilen değerlendirme kriterlerinin yanı sıra mali müşavirlik belgesi de tercih sebebi olacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
7- Kimlik Belgesi
Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRESTELEFON
İSTANBUL MADEN VE METTALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİÇOBANÇEŞME MEVKİİ SANAYİ CADDESİ
NO:3 DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ A-BLOK
KAT:5 YENİBOSNA/İSTANBUL 0(212) 454 08 58
0(212) 454 08 34
0(212) 454 05 99
İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU
1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne (İTKİB) atanmak üzere sınavla 5 (beş) adet Uzman Yardımcısı ile 10 (on) adet İdari Memur olmak üzere toplam 15 (onbeş) adet personel alınacaktır.
2- Sınava Katılma Şartları
Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.
c) 18 yaşını bitirmiş olmak,
d) Uzman Yardımcılığı kadrosu için Dört yıllık eğitim veren üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.
e) İdari Memur kadrosu için en az iki yıllık eğitim veren yüksekokul mezunu olmak.
f) 01.01.2013 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
h) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
i) Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
j) TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
k) Uzman Yardımcılığı İngilizce Yabancı Dil Bilgisi için; ÖSYM tarafından yapılan 07-08 Temmuz 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda, Yabancı Dil Testinden en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya 2011-2012-2013 yıllarına ait Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) en az 70 ve yukarı puan almış olmak, veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından en az 70 puana karşılık gelen ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer olan asgari puanı almış olmak (ikinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır).
l) Uzman Yardımcısı kadrosu için; 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıda belirtilen puan türlerinden en az 70 ve yukarı puan almış olmak
m) İdari Memur Kadrosu için, 23 Eylül 2012 veya 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıda belirtilen puan türlerinden en az 70 veya yukarı puan almış olmak.
İTKİB- UZMAN YARDIMCISI KADROSUNA ALINACAK PERSONEL
BÖLÜMÜÖĞRENİM SÜRESİKPSS PUAN TÜRÜALINACAK PERSONEL SAYISI
İKTİSAT4 YILKPSSP222
MALİYE4 YILKPSSP241
TEKSTİL MÜHENDİSİ4 YILKPSSP82
İTKİB- İDARİ MEMUR KADROSUNA ALINACAK PERSONEL
BÖLÜMÜÖĞRENİM SÜRESİKPSS PUAN TÜRÜALINACAK PERSONEL SAYISI
İŞLETME4KPSSP12
İŞLETME4KPSSP234
KİMYA BLM.4KPSSP292
RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ2KPSSP932
3- Başvurular, istenilen KPSS puan türlerine göre ayrı ayrı ve en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, her puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden sadece birine başvurabilir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz.
4- Başvuruda İstenilen Belgeler
a) Genel Sekreterlikten temin edilecek İş Talep Formu. (İş Talep Formunu buradan indirebilirsiniz.)
b) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı.
c) İki adet vesikalık fotoğraf.
ç) Öğrenim diploması veya Mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi
d) KPSS Sınav Sonuç Belgesinin fotokopisi.
e) Uzman Yardımcısı için yabancı dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belgenin fotokopisi.
Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.
1. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya kurumca onaylı örneği
3. Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
4. Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olamadığına dair yazılı beyanı,
5. Dört adet vesikalık fotoğraf,
6. Kendi el yazısıyla yazılmış kısa özgeçmişi,
7. Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
8. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi,
9. KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
10. Uzman Yardımcısı için yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.
5- Başvuru Adresi
Başvuruların 4.maddede belirtilen istenen belgeler ile birlikte eksiksiz olarak İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlik adresine en geç 25 Eylül 2013 tarihi saat 17:00 ‘ye kadarulaşacak şekilde şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Evrakların eksiksiz olarak ulaştırılmasında sorumluluk adaya ait olup, eksik evrakla yapılan başvurular ve postadaki gecikmeler ile son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Aday, evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde, kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.
6- Sözlü Sınav
Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 27 Eylül 2013 tarihinden itibaren Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca Tebligat Yapılmayacaktır.
Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.
7- Nihai Değerlendirme
Sözlü sınav sonucunda tespit edilen notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle adayların sınav nihai başarı dereceleri tespit edilerek ilanda ilgili Genel Sekreterlik ve ilgili Bölüm için alınması öngörülen kadro sayısı kadar ilk sırayı alan adaylar sınavı kazanmış olacaklardır.
Sınav sonuçları, Genel Sekreterlik internet adresinden duyurulacak, Ayrıca Tebligat Yapılmayacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
8- Kimlik Belgesi
Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRESTELEFONWEB SAYFASI
ADRESİ
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB)Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad.Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat 3 Yenibosna/İSTANBUL0(212) 454 02 00http://www.itkib.org.tr

OAİB Genel Sekreterliği Personel Alımı Duyurusu
1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne (OAİB) Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanmak üzere sınavla 10 (on) personel alınacaktır.
2- Sınava Katılma Şartları
Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.
c) 18 yaşını bitirmiş olmak,
d) Dört yıllık eğitim veren üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
e) 01.01.2013 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak.
h) Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak,
i) TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
j) İngilizce yabancı dil bilgisi için (başvuru olması ve şartları sağlaması durumunda Almanca dil bilen 1 kişi alınacaktır),ÖSYM tarafından yapılan 07-08 Temmuz 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndaYabancı Dil Testinden en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya 2011-2012-2013 yıllarına ait Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından en az 70 puana karşılık gelen ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer olan asgari puanı almış olmak,
k) 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıda belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.
OAİB- UZMAN YARDIMCISI KADROSUNA ALINACAK PERSONELİN ;
BÖLÜMÜÖĞRENİM SÜRESİPUAN TÜRÜALINACAK PERSONEL SAYISI
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, İKTİSAT, İŞLETME, KAMU YÖNETİMİ,4 YILKPSS P310
3- Başvurular, istenilen KPSS P3 puan türüne göre en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden sadece birine başvurabilir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında iki defa elenen adaylar sınava katılamaz.
4- Başvuruda İstenilen Belgeler
a) Genel Sekreterlikten temin edilecek İş Talep Formu.
b) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı.
c) İki adet vesikalık fotoğraf.
ç) Öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi
d) KPSS Sınav Sonuç Belgesinin fotokopisi.
e) Yabancı dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belgenin fotokopisi.
Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.
1. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya kurumca onaylı örneği
3. Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
4. Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olamadığına dair yazılı beyanı,
5. Dört adet vesikalık fotoğraf,
6. Kendi el yazısıyla yazılmış kısa özgeçmişi,
7. Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
8. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi,
9. KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
10.Yabancı Dil Belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.
5- Başvuru Adresi
Başvurular 4.maddede belirtilen sınavdan önce istenen belgeler ile birlikte; Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği adresine en geç 25 Eylül 2013 tarihi saat 17:00 ‘ye kadar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Evrakların eksiksiz olarak ulaştırılmasında sorumluluk adaya ait olup, eksik evrakla yapılan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Aday, evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde, kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.
6- Sözlü Sınav
Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihleri ve yerleri 27 Eylül 2013 tarihinden itibarenGenel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.
7- Nihai Değerlendirme
Sözlü sınav sonucunda tespit edilen notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle adayların sınav nihai başarı dereceleri tespit edilerek ilanda ilgili Genel Sekreterlik ve ilgili Bölüm için alınması öngörülen kadro sayısı kadar ilk sırayı alan adaylar sınavı kazanmış olacaklardır.
Sınav sonuçları, Genel Sekreterlik internet adresinden duyurulacak, ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
8- Kimlik Belgesi
Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ADRESTELEFONWEB SAYFASI
ADRESİ
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB)Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:120
06520 Balgat/ANKARA0(312) 447 27 40
Dahili:262www.oaib.org.tr

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU
UZMAN YARDIMCISI
1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne (UİB) 6 (altı) Uzman Yardımcısı personel alınacaktır.
2- Sınava Katılma Şartları
Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.
c) 18 yaşını bitirmiş olmak,
d) Dört yıllık eğitim veren üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
e) 01.01.2013 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1978 ve daha sonra doğanlar),
f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak.
h) Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak,
i) TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
j) ÖSYM tarafından yapılan 07-08 Temmuz 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavları’ndaİngilizceYabancı Dil Testinden en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya 2011-2012-2013 yıllarına ait Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS) veya Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS) en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından en az 70 puana karşılık gelen ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer olan asgari puanı almış olmak,
k) 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıda belirtilen puan türlerinden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.
UİB- UZMAN YARDIMCISI KADROSUNA ALINACAK PERSONELİN ;
BÖLÜMÜÖĞRENİM SÜRESİPUAN TÜRÜALINACAK PERSONEL SAYISI
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ4 YILKPSSP82
İŞLETME4 YILKPSSP232
ULUSLARARASI İLİŞKİLER4 YILKPSSP361
MALİYE, MUHASEBE, KAMU YÖNETİMİ4 YILKPSSP391
3- Başvurular, istenilen KPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise her puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden sadece birine başvurabilir.
4- Başvuruda İstenilen Belgeler
a) Genel Sekreterlikten temin edilecek İş Talep Formu.
b) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı.
c) İki adet vesikalık fotoğraf.
ç) Öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi
d) KPSS Sınav Sonuç Belgesinin fotokopisi.
e) Yabancı dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belgenin fotokopisi.
Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.
1. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya kurumca onaylı örneği
3. Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
4. Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
5. Dört adet vesikalık fotoğraf,
6. Kendi el yazısıyla yazılmış kısa özgeçmişi,
7. Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
8. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi,
9. KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
10.Yabancı Dil Belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.
5- Başvuru Adresi
Başvurular 4.maddede belirtilen sınavdan önce istenen belgeler ile birlikte Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği evrak kabul birimine en geç 25 Eylül 2013 tarihi saat 17:00 ‘ye kadar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Evrakların eksiksiz olarak ulaştırılmasında sorumluluk adaya ait olup, eksik evrakla yapılan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Aday, evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde, kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.
6- Sözlü Sınav
Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 27 Eylül 2013 tarihinden itibaren Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.
7- Nihai Değerlendirme
Sözlü sınav sonucunda tespit edilen notların aritmetik ortalaması almak suretiyle adayların sınav nihai başarı dereceleri tespit edilerek ilanda ilgili Genel Sekreterlik ve ilgili Bölüm için alınması öngörülen kadro sayısı kadar ilk sırayı alan adaylar sınavı kazanmış olacaklardır.
Sınav sonuçları, Genel Sekreterlik internet adresinden duyurulacak, ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
8- Kimlik Belgesi
Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRESTELEFONWEB SAYFASI
ADRESİ
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB)2.Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi Cd. No:11
Nilüfer / BURSA0(224) 219 10 00www.uib.org.tr

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği personel alım ilanı için Tıklayınız

Ege İhracatçı Bir likler i Uzman Yardımcılığı ilanı için Tıklayınız

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ilanı için Tıklayınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder