18 Ağustos 2013 Pazar

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alacak!

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alacak!

Orman ve Su İşleri Bakanlığı,  Genel İdare Hizmetleri Sınıfına yapacağı olan alımda 53 adet uzman yardımcısı alacak. Atama ise yarışma sınavı ile yapılacak.
Orman ve Su İşleriBakanlığından:
ORMAN VE SU İŞLERİUZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU
Orman ve Suİşleri Bakanlığınca, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 53 adet 8
incidereceden Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı kadrosuna, atama yapılmak üzereYarışma
Sınavı yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak Orman ve Suİşleri Uzman Yardımcısı sayıları
aşağıda belirtilmiştir.
1. Grup: Orman Fakültesi mezunlarından sekiz (10), Çevre Mühendisliğibölümü mezunlarından altı (8),
Jeoloji Mühendisliği bölümü mezunlarından bir(2), İnşaat Mühendisliği bölümü mezunlarından iki (2),
Meteoroloji Mühendisliğibölümü mezunlarından bir (1), Jeodezi FotogrametriMühendisliği ya da
Geomatik Mühendisliği bölümümezunlarından üç (3), Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunlarından
bir (1),Endüstri Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Hidrojeoloji Mühendisliğibölümü
mezunlarından bir (1), Kimya Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1),Mimarlık bölümü
mezunlarından bir (1), Şehir ve Bölge Planlama BölümüMezunlarından bir (1), Biyolog unvanını almış
üç (5), Veterinerlik Bölümümezunlarından üç (4) kişi;
2. Grup:İstatistik bölümü mezunlarından bir (1), Matematik bölümü mezunlarından bir(2), İşletme
bölümü mezunlarından üç (3), Maliye bölümü mezunlarından üç (3),Kamu Yönetimi bölümü
mezunlarından üç (3) kişi.
1 – YARIŞMASINAVINA KATILMA ŞARTLARI:
1. GruptanSınava katılabilmek için;
- 657 SayılıDevlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel
şartlarıtaşımak,
- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliğiYükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındakiöğretim kurumlarının Orman Mühendisliği, Çevre
Mühendisliği, JeolojiMühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisliği, GeomatikMühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,
HidrojeolojiMühendisliği, Kimya Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve BölgePlanlama
bölümünden mezun olmak. Biyologunvanını almış olmak,
- T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2012-2013yıllarında yapılan Kamu 
Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSSP8 puantüründen asgari 70 puan almış olmak kaydıyla;
müracaat edenlerin en yüksekpuandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle
alınacakOrman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek.
- Sınavınyapılacağı tarih itibariyle otuzbeş (35) yaşınıdoldurmamış olmak
- Erkekadaylar için başvuru ve sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış veyaerteletmiş veya
askerlik hizmetinden muaf olmak
şartları aranır.
2. GruptanSınava katılabilmek için;
- 657 SayılıDevlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genelşartları
taşımak,
- En az 4yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin İstatistik, Matematik, İşletme, Maliyeve Kamu Yönetimi,
bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği YükseköğretimKurulu tarafından kabul edilen
yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretimkurumlarından mezun olmak,
- T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2012-2013yıllarında yapılan Kamu
Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), İşletme BölümüMezunları için KPSSP23′den, Maliye Bölümü
Mezunları için KPSSP24′den, İstatistikBölümü Mezunları için KPSSP25′den, Kamu Yönetimi Mezunları
için KPSSP30′dan,Matematik Bölümü Mezunları için KPSSP92′den asgari 70 puan almış
olanadaylardan her bir alt grup için en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak
Orman ve Su İşleri UzmanYardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek,
- Sınavınyapılacağı tarih itibariyle otuzbeş (35) yaşınıdoldurmamış olmak,
- Erkekadaylar için başvuru ve sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış, veya erteletmiş veya
askerlik hizmetinden muafolmak.
şartları aranır.
Son sıradakiadayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.
Yarışmasınavına, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadarbaşvurunun
olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dallarıarasındaki sayısal belirleme ve
değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.
2 – BAŞVURUŞEKLİ VE YERİ:
Bakanlığımızın Söğütözü Caddesi No:14/E Beştepe/ANKARA adresindeki EkHizmet Binası ve
www.ormansu.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuruformunun doldurularak, istenilen
belgeler ile birlikte 02.09.2013 tarihinden14.09.2013 tarihi mesai saati bitimine kadar şahsen aynı
adrese teslim edilmesiveya posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Son başvuru tarihi mesaisaati
bitimine kadar ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.(Başvurular haftasonu da kabul
edilecektir.) (Haftaİçi 09:00-18:00 Hafta Sonu: 10:30-15:30 saatleriarası.)
Sınavakatılmaya hak kazanan adayların, sınav saatinden önce mesai saatleri içerisindeaynı adresten,
fotoğraflı Yarışma Sınavına Giriş belgesini imza karşılığışahsen alması gerekmektedir.
Başvuruformları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haizolup, sınava
katılmaya hak kazanan adayların listesi www.ormansu.gov.trinternet adresinden ve Söğütözü Caddesi
No: 14/EBeştepe/ANKARA adresindeki B Blok Giriş kapısında ilan ile duyurulacak olup,ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
3 – BAŞVURUSIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
a) BaşvuruFormu,
b) KPSSSınav sonuç belgesi aslı veya fotokopisi veya ÖSYM’nin internet sitesindenedinilen çıktısı,
c) Diplomaveya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği ya dabunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındakiöğretim kurumlarından mezun olanlar için
diploma denklik belgesinin aslı veyaonaylı örneği,
ç) İki adetvesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm. son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.),
d) El yazısıile yazılmış özgeçmiş.
4 – SINAVINŞEKLİ:
Sınav sözlüolarak yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar,
a) Meslekîalan bilgisi ve Bakanlığın görev alanına dair bilgisi,
b) Birkonuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünü,
c) Liyakati,temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunu,
ç) Özgüveni,ikna kabiliyeti ve inandırıcılığını,
d) Genelyetenek ve genel kültürünü,
e) Bilimselve teknolojik gelişmelere açıklığını,
değerlendirmek için SınavKurulu tarafından sınava tabi tutulacaklardır.
Adaylar,birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılıözelliklerin her biri için onar
puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavdabaşarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam
puan üzerindenverdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
Mesleki AlanBilgisi Konusunun Alt Konuları şunlardır:
1. Gruptansınava gireceklere:
OrmanMühendisliği için: 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu Kapsamında YapılabilecekFaaliyetler, 4915
sayılı Kara Avcılığı Kanunu, Sulak Alanlar, Yaban HayatıYetiştirme/Yerleştirme/Üretim, Kanatlı
Üretimi, Avlaklar, 6831 sayılı OrmanKanunu, Biyokaçakçılığın Önlenmesi, Toprak İlmi,Ekoloji, Erozyon
ve Ağaçlandırma,
ÇevreMühendisliği için: Hava Kalitesi, Su Kirliliği, Gürültü Kirliliği, Katı AtıkYönetimi, ÇED Planlaması,
Mikrobiyoloji, Su ve Atık Su Arıtımı, Su Analizlerive İzleme, Su Kaynakları Planlaması, İçme Suyu
Temini, Arıtma ÇamurlarınınKontrolü, Hava Kirliliği, Çevre Hukuku, Çevre ile İlgili Uluslar
ArasıAntlaşmalar.
JeolojiMühendisliği için: Mühendislik Jeolojisi,
İnşaatMühendisliği için: Su Yapıları, Betonarme-Statik, Hidroloji, Hidrolik,Topografya, Zemin Mekaniği
MeteorolojiMühendisliği için: Hidroloji, Klimatoloji, Genel Meteoroloji, Bulut ve YağışFiziği
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği/GeomatikMühendisliği için: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan
Algılama, Fotogrametri, Jeodezi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, UzaktanAlgılama, Fotogrametri, Jeodezi,
KadastroUygulamaları, Kamulaştırma, İmar Uygulamaları, Haritacılıkta Yeni Teknolojiler,
BilgisayarMühendisliği için : NET ile yazılım geliştirme (WCFile uygulama geliştirme, ASP.NET ile
uygulama geliştirme, C+ ile uygulamageliştirme), Oracle veri tabanı yönetimi, Oracle sql ile veri
tabanıişlemleri, IIS uygulama yayınlama ve dağıtımı, Yazılım mimarisi, Yazılım yaşamdöngüsü,
EndüstriMühendisi: Yöneylem Araştırması, Mühendislik Ekonomisi, Üretim Planlama ve StokKontrol,
Benzetim, İş Etüdü, Kalite Planlama ve Kontrol, Üretim Sistemleri,
HidrojeolojiMühendisliği için: Akışkanlar Mekaniği, Hidroloji, Strat-Sedimentoloji,Yeraltısuyu
Mühendisliği, Çevresel Hidrojeoloji, SuKaynakları Yönetimi, Hidrojeokimya, Gözenekli OrtamHidroliği
KimyaMühendisliği için: Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Organik Kimya,Endüstriyel
Kimya,
Mimarlık İçin : İmar Mevzuatı, Çizim Programları, Sanat Tarihi,Mimarlık Tarihi,
ŞehirPlancısı İçin : Kent ve Çevre, Mekânsal Planlama,Havza Planlaması ve Mevzuatı
Biyologiçin: Ekoloji, Biyolojik Çeşitlilik, Bitki Sosyolojisi (Vejetasyon Bilimi),Botanik, Zooloji,
Veteriner Hekimlik İçin: Türkiye’de Bulunan Otçul Büyük Memeli YabanHayvanı Türleri, Türkiye’de
Bulunan Etçil Büyük Memeli Yaban Hayvanı Türleri,Yaban Hayvanlarından İnsanlara Bulaşabilecek
Hastalıklar, Yaban HayvanlarınınÇiftleşme ve Doğum Zamanları, Yaban Hayvanlarının İzleme ve
Takip Yöntemleri,Yaralı ve Bakıma Muhtaç Yaban Hayvanlarına Uygulanacak İşlemler,
YabanHayvanları Üretimi, Üretilen Yaban Hayvanlarının Doğaya Yerleştirilmesi,
konularından sorusorulacaktır.
2. Gruptansınava gireceklere:
İstatistikçiiçin : Temel İstatistik Kavramları, Veri TabanıSistemleri ve Yönetimi, Anket Düzenleme,
İstatistik Grafik Yöntemleri,Regresyon Analizi, Zaman Serileri, Örnekleme ve Olasılık Hesaplama,
Matematikbölümü için : Genel Matematik, Doğrusal Cebir,Olasılık Hesaplar, Genel İstatistik,
İstatistiksel Grafik, Veri TabanıProgramlama,
İşletmebölümü için: Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Finansal Yönetim, Yönetim veOrganizasyon,
Finansman, Ticaret Hukuku, İktisat Teorisi,
Maliyebölümü için : Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Bütçe,Maliye Politikası, Maliye Teorisi, Kamu
Maliyesi, Mali Hukuk, Mali Planlama,
KamuYönetimi bölümü için : Yönetim Bilimleri, Kamu Hukuku(Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza
Hukuku, Devletler Hukuku, İnsan Kaynakları),Siyaset Bilimi, Türk Siyasi Tarihi, Kentleşme ve Çevre
Sorunları
konularından sorusorulacaktır.
5 – SINAVYERİ VE TARİHİ:
Sözlü Sınav,26 Eylül 2013 tarihinde saat 09.00’da SöğütözüCaddesi No: 14/E Beştepe/ANKARA
adresindeki Bakanlık merkez binasındayapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde
sözlü sınava devamedilecektir.
Adayların,sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazırbulunmaları ve
yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlikbelgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi
veya pasaport) bulundurmalarıgerekmektedir.
6 -DEĞERLENDİRİLME:
DeğerlendirmeOrman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Yarışmasınavı
başarı puanı; KPSS puanı ve sözlü sınav puanının aritmetikortalamasından oluşur. Adayların Orman
ve Su İşleri Uzman Yardımcılığınaatanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır.
7 – YARIŞMASINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:
YarışmaSınavını kazananların listesi Bakanlığımız web sitesinde (www.ormansu.gov.tr)ve Söğütözü
Caddesi No:14/E Beştepe/ANKARAadresindeki Ek Hizmet Binasında ilan edilecektir. Yarışma Sınavı
kazanan UzmanYardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
İlanen duyurulur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder