18 Ağustos 2013 Pazar

Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı Alacak!

Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı Alacak!


Türkiye İstatistik Kurumu yetiştirilmek üzere sınav ile 25 uzman yardımcısı alacak. Bu alımla ilgili tüm bilgileri ilandan görebilirsiniz.
Türkiye İstatistik KurumuBaşkanlığından:
UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Türkiye İstatistikKurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, Merkez Teşkilatına 25 adet,Türkiye
İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır.
1 – GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere 25 adet TÜİK UzmanYardımcısı, Mühendislik
Fakültelerinin Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği,Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik
Mühendisliği, BilişimSistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, YazılımMühendisliği
bölümleri mezunları arasından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezitarafından; 7-8 Temmuz 2012
veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan KamuPersoneli Seçme Sınavlarının birinden (KPSSP 7
puan türünden) 75 ve üzerindepuan almış, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden KPSS
yabancıdil testinden 30 doğru cevabı olmak veya YDS Yabancı Dil Sınavından 50 veüzerinde puan
almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararasıgeçerliliği bulunup ilan tarihinden önceki 2 yıl
içerisinde alınmış bir belgeyesahip olmak kaydıyla; KPSSP 7 puan türünden en yüksek puandan
başlanaraksıralanması neticesinde 25 adet uzman yardımcısı için kontenjanın 4 katı (100aday)
arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da girişsınavına çağrılacaktır.)
Girişsınavına başvuran adaylardan; yukarıda belirtilen okul ve bölüm dışındamüracaat eden adayların
müracaatları geçerli sayılmayacaktır.
Aranan genelşartlar:
1 – 657sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesinin (A) fıkrasındabelirtilen genel
şartları taşımak,
2 -Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik Fakültelerinin BilgisayarBilimleri
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve EnformatikMühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi veMühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara
denkliğiYükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birisinden
mezun olmak,
3 – GirişSınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35)yaşını doldurmamış
olmak . (01/01/1978tarih ve sonraki doğumlular)
4 -Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engelibulunmamak,
5 – Süresiiçinde başvurmak ve giriş sınavı için istenilen belgeleri kuruma vermişbulunmak,
Daha önceiki kez sözlü giriş sınavına katılanlar bu sınava katılamaz.
2 – BAŞVURUŞEKLİ VE YERİ
Başvuru içinaşağıda sayılan belgelerle 19/08/2013 tarihindenitibaren 27/08/2013 günü Saat 18:00’a
kadar Türkiye İstatistik Kurumu İnsanKaynakları Daire Başkanlığı Necatibey Cad.
No:114Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yolu ile başvurulması gerekmektedir.Bu tarihten
sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkatealınmayacaktır.
Başvurudaistenen Belgeler:
a) İnsanKaynakları Daire Başkanlığından veya Kurumun internet sayfasından elde
edilerekdoldurulacak
Sınav Müracaat Formu,
b) Öğrenimbelgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
c) KPSSsonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ile YDS sonuç belgesinin aslıveya bilgisayar
çıktısı ya da buna denk kabul edilen ve uluslararasıgeçerliliği bulunup ilan tarihinden önceki 2 yıl
içerisinde alınmış belgeninaslı veya bilgisayar çıktısı.
d) T.C.Kimlik Numarası beyanı yada T.C. Kimlik Numarasıolması kaydı ile nüfus kağıdının arkalı önlü
fotokopisi
e) 3 adetfotoğraf (4,5×6 ebadında),
Aslı ibrazedilmek kaydıyla getirilen belgelerin fotokopisi İnsan Kaynakları DaireBaşkanlığı tarafından
tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunanbaşvurular, başvuruları kabul edilip sınava
girmeyenler ile şartları uymadığıhalde yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.
3 – SÖZLÜSINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Sözlü girişsınavı, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgilerinin,kavrayışlarının,
kendilerini ifade etme yeteneği, temsil kabiliyeti, davranışve tepkilerinin Türkiye İstatistik Kurumu
Uzman Yardımcılığına uygunluğunundeğerlendirildiği bir sınav olacaktır.
a) Sınavkonularına ilişkin bilgi düzeyi. (50 puan)
b) Birkonuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü. (10 puan)
c) Liyakati,temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu. (10 puan)
d) Özgüveniikna kabiliyeti ve inandırıcılığı. (10 puan)
e) Genelyetenek ve genel kültürü. (10 puan)
f) Bilimselve teknolojik gelişmelere açıklığı. (10 puan)
Yönlerindendeğerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
4 – SINAV YERİ VE TARİHİ
Sözlü sınavagirmeye hak kazanan adayların listesi 03/09/2013tarihinde http://www.tuik.gov.tr
adresinde ilan edilecektir. Sözlü sınav giriş kartıadayların müracaatları halinde elden teslim edilecektir.
Sözlü sınav10-11-12-13/09/2013 tarihinde, Türkiye İstatistikKurumu Başkanlığı Necatibey Cad. No:
114 Çankaya /ANKARA adresinde yapılacaktır. Adaylar ilan edilen yer ve zamanda sözlü sınavgiriş
kartı, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı birkimlik belgesiyle hazır
bulunacaklardır.
5 – SINAVSONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
Sözlü girişsınavında başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puanalmak
gerekir.
Başvurudaesas alınan KPSS puanı ve sözlü sınavı puanlarının ortalaması esas alınaraknihai başarı
puanı tespit edilir.
Sınavdabaşarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksekpuan alan adaydan
başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısıkadar aday, giriş sınavını başarmış kabul
edilecektir. Sınav Komisyonu, yapılansınavda başarılı olmak şartıyla giriş sınavı duyurusunda belirtilen
TÜİK UzmanYardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere puan sırasına göre yedek
adaybelirleyecektir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, busıralamaya giremeyen
adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılıolanların sayısı ilan edilen kadro sayısından
daha az ise sadece başarılıolanlar sınavı kazanmış kabul edilir.
Nihai başarılistesi http://www.tuik.gov.tr adresinde sözlü sınavın bitimini takip eden 5 işgünü içinde ilan
edilecek olup, ayrıca sözlü sınavı kazanan (asil ve yedek)adayların adreslerine posta yoluyla tebligat
yapılacaktır. Kazanan adaylarınkendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde
atamalarıyapılır. Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden enyüksek puan
alandan başlamak üzere atama yapılır.
Belgelerde,başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespitedilenlerin sınavları
geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmışolsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak
talep edemezler ve haklarında,Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet
Başsavcılığınasuç duyurusunda bulunulur.
Kamuoyuna duyurulur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder